باز آی …

۵ شهریور ۱۳۹۱
در شعر , هنر

باز آی …

۵ شهریور ۱۳۹۱

باز آی هرآنچه هستی  باز آی

گر کافر و گبر و بت پرستی بازآی

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صد بار اگر توبه شکستی باز آی

-ابوسعید ابو الخیر (دیوان رباعیات)