دلا خو کن به تنهایی …

۱۰ شهریور ۱۳۹۱
در شعر , هنر

دلا خو کن به تنهایی …

۱۰ شهریور ۱۳۹۱

دلا خو کن به تنهایی
که از تن ها بلا خیزد
سعادت آن کسی دارد
که از تن ها بپرهیزد

-حافظ