امروز ؟ فردا؟

۲۶ دی ۱۳۹۱

ببین منظور از فردا همین امروزه ها! ساعت شده ۱۲:۲۴ یعنی الآن فردائه