داروگ

۴ خرداد ۱۳۹۲

داروگ

۴ خرداد ۱۳۹۲

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟

– نیما یوشیج