مرد

۳ خرداد ۱۳۹۲

مرد

۳ خرداد ۱۳۹۲

مرد اونیه که جا خالی نده واسه اونایی که بهش تکیه کردن.

روز مرد و تولد سالار مردا به همه مبارک