انی رایت دهرا من هجرک القیامه

۳۰ تیر ۱۳۹۲

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

انی رایت دهرا من هجرک القیامه

دارم من از فراقش در دیده صد علامت

لیست دموع عینی هذا لنا العلامه

هر چند کآزمودم از وی نبود سودم

من جرب المجرب حلت به الندامه

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا

فی بعدها عذاب فی قربها السلامه

گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم

و الله ما راینا حبا بلا ملامه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

حتی یذوق منه کاسا من الکرامه

حافظ


ترجمه مصرع های عربی:

۱ - انی رایت دهرا من هجرک القیامه  : بدرستیکه من از دوری تو دنیا را قیامت می بینم

۲- لیست دموع عینی هذا لنا العلامه : اشکی در چشمانم نیست و این برای ما نشانه است

۳- من جرب المجرب حلت به الندامه : پشیمانی برای کسی که آزموده را می آزماید روا است

۴- فی بعدها عذاب فی قربها السلامه : در دوری از او رنج است و در نزدیکی به او سلامت

۵- و الله ما راینا حبا بلا ملامه : به خدا قسم هیچ عشقی را بدون ملامت ندیده ام

۶- حتی یذوق منه کاسا من الکرامه : تا اینکه کاسه ای از روی کرامت از آن بنوشد